Theo quy định, việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.

Độc giả Lê Minh Đức (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Tổng công ty (nhà thầu A) có một số công ty con do tổng công ty giữ cổ phần chi phối (nhà thầu B) và một số công ty liên kết, tổng công ty không nắm quyền chi phối (nhà thầu C).

Cho tôi hỏi, nhà thầu A tham gia dự thầu thì khi kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự có được sử dụng hợp đồng tương tự của nhà thầu B, nhà thầu C hay không? Nhà thầu B hoặc nhà thầu C tham gia dự thầu khi kê khai năng lực kinh nghiệm có được kê khai năng lực tài chính của nhà thầu A hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 và ghi chú số (1) Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải có số lượng hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý với số lượng và thời gian theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo biểu mẫu tương ứng tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.

Theo đó, việc xác định năng lực, kinh nghiệm của tổng công ty khi tham dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Nha-thau-xay-dung-la-gi-Trach-nhiem-va-cac-loai-nha-thau-xay-dung

 

theo baodautu.vn